Het is een digitaal leerpad waarbij de leerlingen oefeningen gaan maken rond het thema teksttype en tekstdoel. Doorheen het leerpad zijn er ook twee taaluitdagingen. De eerste taaluitdaging is een oefening over de hoofdletters en de tweede taaluitdaging is een oefening over de werkwoorden in de ott en ovt.

Doelstellingen

LEERPLANDOELEN VVKSO eerste en tweede graad B-stroom Voor 1B

Leerplandoelen

 • LPD 1 * De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor taal via cultuur, luisteren, lezen, spreken, schrijven, interactie en inzicht in het taalsysteem.
 • LPD 2 De leerlingen bepalen het onderwerp, de globale inhoud, de hoofdgedachte en de hoofdpunten van gesproken en geschreven teksten.
 • LPD 3 De leerlingen selecteren relevante informatie in gesproken en geschreven teksten.
 • LPD 18 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun communicatie: klanken, woorden, betekenissen, zinnen, teksten, spelling en interpunctie. – werkwoordstijden: uitdrukken van verleden, heden en toekomst; verleden tijd tegenwoordige tijd toekomende tijd – Spelling en spellingvormen: hoofdletters
 • Taalvaardigheid
  • LPD 16 De leerlingen kunnen de informatie achterhalen in voor hen bestemde teksten zoals -> op beschrijvend niveau (OD 18) –instructies, – schema’s en tabellen, –informatieve teksten, –fictionele teksten, –gedichten, – (alfabetische) lijsten, registers en inhoudsoverzichten, woordenboekitems.
  • LPD 18 De leerlingen kunnen de informatie achterhalen in voor hen bestemde teksten. -> op beoordelend niveau (d.w.z. de info beoordelen) (OD 20) – brieven, – jeugdkranten, – tijdschriften, – encyclopedieën, – themaboeken voor jongeren, – oproepen, – reclameteksten.
  • LPD 22 De leerlingen kunnen de volgende strategieën inzetten: – leesdoel bepalen, – zich concentreren, – gericht informatie zoeken
  • LPD 31 De leerlingen kunnen voor de spellingvaardigheid – woorden met veranderlijk woordbeeld (regelwoorden): werkwoorden – hoofdletters
 • Taalbeschouwing: taalgebruik (TG) en taalsysteem (TS)
  • LPD 8 De leerlingen kunnen reflecteren op aspecten van taalsysteem en daarbij de taalbeschouwelijke termen / begrippen gebruiken – reflecteren op teksten en de tekstopbouw; – reflecteren op de vormgeving van een tekst; – reflecteren op gebruik, regels en eenvoudige strategieën van spelling

Lesdoelen

 • Teksten
  • Leerlingen kunnen informatie uit een tekst halen;
  • Leerlingen kunnen bepalen wat het teksttype en tekstdoel is van een opgegeven tekst;
  • Leerlingen kunnen enkele vormelijke kenmerken bepalen van een teksttype;
  • Leerlingen kunnen de betekenis van begrippen rond het thema teksttype en tekstdoel bepalen;
 • Taaluitdaging
  • Leerlingen kunnen woorden die met hoofdletter geschreven worden, koppelen aan de juiste spellingsregels;
  • Leerlingen kunnen aangeven wanneer een werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) geformuleerd staat of in de onvoltooid verleden tijd (ovt) geformuleerd staat;

Lesmateriaal

Media

https://studio.youtube.com/video/CU-_DC0LrwM/edit

https://www.bookwidgets.com/play/TUEZTS?teacher_id=5017915605647360

Gemaakt door Noémie Swaegers

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be