Dit is een online les over de grote pestepidemie van 1346-1351. De les is gebaseerd op les 9 uit storia live 3 TSO. De les wordt gemaakt aan de hand van de online tool “lesson up.”

Doelstellingen

 • Historische kennis:
  • Doelstelling 3: De leerlingen kunnen de grote ontwikkelingslijnen formuleren en tonen de daaraan gekoppelde in-zichten op lange termijn van het ontstaan, de uitbouw en de ondergang van de westerse samenleving tussen ca. 500 tot ca. 1800. De kennis betreft dus de dynamiek van de geschiedenis, namelijk historische processen die de veranderlijkheid en veranderbaarheid van samenlevingen onthullen. Historische vaardigheden:
  • Doelstelling 7: De leerlingen verdiepen, verfijnen en verruimen de vaardigheden van de eerste graad dieverband houden met het formuleren en toepassen van elementaire aspecten van de historischemethode (heuristiek, kritiek en synthese) en met het ordenen van informatie in tijd, ruimte enmaatschappelijk kader.
  • Doelstelling 11: De leerlingen kunnen historische gebeurtenissen en ontwikkelingen op het heden te betrekken(‘actualiseren’).
  • Doelstelling 12: De leerlingen kunnen het maatschappelijk gedrag uit het verleden interpreteren vanuit de toenmalige, historische context; de leerlingen geven voorbeelden van normconformerend en normafwijkend maatschappelijk gedrag, vanuit toenmalige maatschappelijke waarden.
  • Doelstelling 13: De leerlingen kunnen aantonen dat mensen in andere tijden keuzen moesten maken zonder de gevolgen ervan te kennen, met andere woorden aantonen dat de beleefde tijd (van de tijdgenoot)verschilt van de ‘geconstrueerde’ tijd (van de historicus).
 • Historische attitudes:
  • Doelstelling 16: De leerlingen zijn nauwkeurig bij het verzamelen, ordenen, analyseren en interpreteren van informatie over de historische en actuele werkelijkheid.
  • Doelstelling 22: De leerlingen kunnen zich inleven in het dagelijkse leven van de mens uit de bestudeerde samenleving. 

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen de omvang van de grote pestepidemie in cijfers duidelijk maken
 • De leerlingen kunnen de grote pestepidemie in tijd en ruimte situeren
 • De leerlingen kunnen telkens een symptoom opnoemen van de builenpest, de longpest of de bloedpest
 • De leerlingen kunnen twee oorzaken geven voor de snelle verspreiding van de pest
 • De leerlingen kunnen twee maatschappelijke gevolgen geven van de pest
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen waarom de hedendaagse coronacrisis wel/niet vergeleken kan worden met de pest
 • De leerlingen kunnen de begrippen flagellanten, pestdokter en aderlating naar de kern definiëren
 • De leerlingen begrijpen dat de medische kennis in de middeleeuwen nog onvoldoende ontwikkeld was om de pestepidemie te voorkomen of te bestrijden.
 • De leerlingen beseffen dat door de pestepidemie ruim 1/3de van de middeleeuwse Europese bevolking werd uitgeroeid
 • De leerlingen beseffen dat de leefomstandigheden in de middeleeuwen onhygiënisch waren vergeleken met het nu

Lesmateriaal

Media

https://www.lessonup.com/app/embed/ZhCMus6aL7KZsqowM

Gemaakt door Lars Baeyens

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be