Dit materiaal is deels geschikt voor afstandsonderwijs.

In deze themabundel nemen we een kijkje naar de communicatiemiddelen in het verleden en het heden en communiceren we met de toekomst. Deze bundel vertrekt vanuit het leergebied WO, daarnaast komen de leergebieden Nederlands, wiskunde, godsdienst en MUVO aan bod. Enkele lessen kunnen de leerlingen zelfstandig thuis uitvoeren, andere lessen kunnen beter in de klas plaatsvinden. Deze themabundel kan dus perfect gebruikt worden voor de combinatie van afstandsleren en leren in de klas.

Ontwikkeld door: Ilse Van de Poel

Doelstellingen

 • ZILL
  • IVoc2: Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich.
  • IKid2: Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen. – Nadenken over wie men wil en kan worden
  • SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel.
  • OWti5: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de kennis erover evolueert in de tijd.
  • OWte2: Onderzoeken en illustreren volgens welke technische principes en natuurlijke verschijnselen eenvoudige technische systemen gemaakt zijn
  • WDlw3: Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties binnen en buiten de klas en de redeneringen daarbij onderbouwen, vergelijken, bijsturen, weergeven en beoordelen.
  • WDlw5: Wiskundige gegevens correct en nauwkeurig interpreteren en wiskundige redeneringen op verschillende manieren weergeven. – Grafische voorstellingen.
  • MEva3: Digitale informatievaardigheden ontwikkelen
  • TOtn2: Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken
   • betekenissen van woorden en woordgroepen
   • figuurlijk taalgebruik onderzoeken.
  • TOtg1: Plezier beleven aan taal en het spelen met taal.
  • TOsn2: Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen
  • TOsn3: Een schriftelijke boodschap overbrengen – vrij schrijven; zich expressief uiten.
  • RKvm1: Zich bemind weten zoals men is, vertrouw vol openstaan voor de toekomst, in ontmoeting treden met het christelijk geloven in een liefhebbende God.
  • MUgr3: Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve mogelijkheden (talenten) en die tonen.
 • OVSG
  • LOD-SOV-03.01: De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.
  • LOD-LL-MTA04.07: De leerlingen kennen en houden rekening met hun mogelijkheden, hun beperkingen en hun overtuigingen.
  • WO-tijd-63: De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en elders.
  • WO-NAT-0.10: De leerlingen kunnen een natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese.
  • WI-SPV.01.01: De leerlingen zijn in staat wiskundige problemen te begrijpen.
  • WI-BEW.TAB 20: De leerlingen kunnen als in een staafgrafiek een evolutie wordt weergegeven, die ontdekken en verwoorden. Dit soort staafgrafiek kunnen ze omzetten naar een lijngrafiek.
  • NL-LUI-TV-06.14: De leerlingen kunnen een aantal tekstgenres onderscheiden als sprookjes, fabels, avonturenverhalen, heldenverhalen en gedichten.
  • NL-SCH-DV-D04-02g-01: De leerlingen kunnen frequent gebruikte afkortingen juist schrijven.
  • NL-TBS-05.01: De leerlingen doen ervaringen op met de vorming van woorden in concrete taalgebruik situaties.
  • NL-LEZ-TV-01-04: De leerlingen kunnen eenvoudige instructies bij opdrachten lezen en correct uitvoeren.
  • MV-DRA-SB-2.6: De kinderen oefenen hun lichaamsexpressie in veel spelvormen.
 • GO
  • WO: 3.1.2. 2: Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.
  • WO: 3.2.1. 5: Onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese.
  • WO: 3.3.5. 1: Effecten van technische systemen op het dagelijkse leven en de samenleving illustreren.
  • WI: 3.4.03: Het kunnen hanteren van algemeen bruikbare oplossingsmethoden en houdingen, waarvan de toepassingsmogelijkheden niet beperkt blijven tot de wiskunde.
  • WIS: 3.5.02 Een kritische houding ontwikkelen ten aanzien van allerlei cijfermateriaal, tabellen en berekeningen die bewust of onbewust gebruikt worden om mensen te informeren, te overtuigen, te misleiden, …
  • NED: 1.1.1 4: Plezier beleven aan luisteren en spreken.
  • NED: 1.2.2. 84: Een structuur herkennen in narratieve en informatieve teksten.
  • NED: 1.2.3 114: Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven.
  • Godsdienst: A.1 – 3e cyclus: Wie wil ik worden?
  • MUVO: 4.3.2.11: Mimisch uitbeelden

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be