Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Thematische lessenreeks over COVID-19 en andere infectieziekten (met ondersteunende website voor leren op afstand of voor gebruik in de klas).

Wat is een infectieziekte? Wat is het verschil tussen een virus, een bacterie en een schimmel? Wat is het coronavirus? Hoe werkt ons afweersysteem? Wat is het verschil tussen een epidemie en een pandemie? Waarom worden er nu allerhande maatregelen genomen? Wie zorgt ervoor dat die maatregelen er zijn en worden nageleefd? Hoe kunnen we ons het best beschermen? Waarom moeten we nu plots niezen in onze elleboog? Wat is een vaccin? Welke gelijkenissen zijn er tussen COVID-19 en de pest? Wat kan ik doen als ik me zorgen maak? … Via filmpjes en opdrachten op de website komen de leerlingen alles te weten over COVID-19 en andere infectieziekten. Leerlingen kunnen zelf onderzoeken op welke manier ze best niezen en waarom het zo belangrijk is om de handen goed te wassen. Ze staan stil bij het belang van solidariteit. Leerlingen kunnen ook aan de slag met hun angsten en zorgen in verband met COVID-19.

Ontwikkeld door: Ruth Mermans

Doelstellingen

 • EINDTERMEN
  • Wetenschappen en techniek Natuur
   • 1.17: De leerlingen kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten over het functioneren van het eigen lichaam
   • 1.19 De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert
  • Mens en maatschappij
   • Maatschappij 2.16 De leerlingen weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van het federale België en dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elk een eigen bestuur heeft waar beslissingen worden genomen.
  • Tijd 3.8 De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.
  • Ruimte 4.13 De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren gebruik makend van de legende, windrichting en schaal.
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (ZILL)
  • OWna5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende organismen door een specifieke (lichaams)bouw, houding of handeling aangepast zijn om in hun omgeving te functioneren en te overleven
  • OWru6 Kaartbegrip, oriëntatie- en kaartvaardigheid ontwikkelen
  • OWti5 Historische elementen uit hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdband IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen
  • IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen
  • IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren
  • RKve3 Zich gedragen weten door, verbonden voelen met en aangesproken door gemeenschappen dichtbij en veraf. Ontdekken hoe mensen (geloofs)gemeenschappen vormen – Derde cyclus: samen leven tussen werkelijkheid en droom
  • IKvk4 Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er bevrijdend mee om te gaan.
  • OVSG WO-NAT-07.03 De leerlingen kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten over het functioneren van het eigen lichaam.
  • WO-NAT-07.04 De leerlingen weten dat bepaalde ziektes kunnen worden voorkomen.
  • WO-NAT-07.26 De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert.
  • WO-MAA-PJV-26 De leerlingen kunnen een aantal taken en bevoegdheden van een burgemeester, een provinciegouverneur, een minister, de koning, omschrijven.
  • WO-RUI-62 De leerlingen kunnen, als de schaal gegeven is, de werkelijke afstand tussen twee plaatsen berekenen.
  • WO-TIJD-51 De leerlingen kunnen aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast bronnenmateriaal aspecten van het leven van mensen in een andere tijd reconstrueren en overeenkomsten en verschillen met het eigen leven aangeven.
  • GO! WO-Natuur Goede gewoonten tonen in hun dagelijkse hygiëne en eenvoudige handelingen uitvoeren die daarvoor nodig zijn (bijv. wassen, toiletgebruik, haarverzorging, handhygiëne, tandhygiëne, hygiëne eigen aan de puberteit …).
  • WO-Natuur Onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese.
  • WO – Mens en maatschappij Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ont-smetten na het zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen (bijv. luizen, teken, hiv …).
  • WO – Mens en maatschappij Met voorbeelden illustreren hoe beslissingen van de overheden hun leven beïnvloeden.
  • WO- Tijd Actuele toestanden over de eigen omgeving, die voor kinderen herkenbaar zijn, aan de hand van gepaste bronnen vergelijken met toestanden uit het verleden.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be