In deze lessenreeks leer je de verschillende voorstellingswijzen lezen, gebruiken en zelf opstellen. Je leert wat centrummaten en spreidingsmaten zijn en je leert deze ook berekenen. Tot slot leer je hoe je zelf een statistisch onderzoek kan uitvoeren.

Doelstellingen

Leerplandoelen

Eindtermen 1ste graad A-stroom: Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie.

 • ET 6.16 De leerlingen voeren een beschrijvend statistisch onderzoek uit met 20 à 25 zelf verzamelde, niet gegroepeerde gegevens van 1 grootheid.
 • ET 6.19 De leerlingen lossen wiskundige problemen op door gebruik te maken van wiskundige kennis, vaardigheden en heuristieken.
 • ET 6.45 De leerlingen trekken conclusies op basis van grafieken, tabellen, determineertabellen en diagrammen.
 • ET 6.48 De leerlingen doorlopen een probleemoplossend proces waarbij kennis en vaardigheden uit meerdere STEM-disciplines geïntegreerd worden aangewend.
 • ET 6.49 De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij.
 • BG 6.2 De leerling gebruikt informatie uit eenvoudige tabellen in functionele contexten.
 • BG 6.7 De leerling haalt informatie uit diagrammen in functionele contexten.
 • ET 13.6 De leerlingen gebruiken schooltaal en domeinspecifieke taal in functie van het leerproces. (transversaal)

Leerplan eerste jaar (VVKSO 1ste graad A-stroom)

Conceptuele leerdoelen:

 • LPD 2 De leerlingen lossen problemen op door gebruik te maken van wiskundige kennis, vaardigheden en heuristieken.
  Beheersingsniveau: Analyseren
 • LPD 9 De leerlingen interpreteren wiskundige informatie uit de maatschappij op een kritische manier.
  Beheersingsniveau: Evalueren
 • LPD 12 De leerlingen gebruiken hulpmiddelen selectief en doelgericht. Beheersingsniveau: Toepassen

Procedurele leerdoelen:

 • LPD 43 Leerlingen halen informatie uit tabellen, grafieken en diagrammen.
  BG – De leerling haalt informatie uit diagrammen.
  BG – De leerling gebruikt informatie uit eenvoudige tabellen.
  Beheersingsniveau: Toepassen
 • LPD 44 De leerlingen onderscheiden soorten data: numeriek en categorisch.
  Beheersingsniveau: Begrijpen
 • LPD 45 De leerlingen verzamelen numerieke of categorische data om een vraag te beantwoorden via een beschrijvend statistisch onderzoek.
  Beheersingsniveau: Toepassen
 • LPD 46 De leerlingen stellen met behulp van ICT gegevens voor aan de hand van passende voorstellingswijzen: absolute frequentietabel, dotplot, staafdiagram, lijndiagram en cirkeldiagram. Beheersingsniveau: Toepassen
 • LPD 47 De leerlingen bepalen centrummaten en een spreidingsmaat: rekenkundig gemiddelde, mediaan, modus en variatiebreedte. Beheersingsniveau: Toepassen
 • LPD 48 De leerlingen interpreteren voorstellingen, centrummaten en een spreidingsmaat bij een beschrijvend statistisch onderzoek. Beheersingsniveau: Analyseren

Lesdoelen

De leerling kan:

 • tabellen en diagrammen lezen.
 • het verschil tussen numerieke en categorische gegevens duiden met een voorbeeld.
 • de volgende voorstellingen lezen, gebruiken en zelf opstellen met Excel: absolute frequentietabel, dotplot, staafdiagram, cirkeldiagram, lijndiagram
 • het rekenkundig gemiddelde, de mediaan, de modus en de variatiebreedte berekenen.
 • een eenvoudig statistisch onderzoek uitvoeren.

Links

Via deze link komt u terecht op het online leerpad. Alles is online uitgewerkt.

Gemaakt door Van den Bergh Arno & Wuyts Lander

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be