Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen verhoogt wanneer de leerlingen werken met Scrum. Uit de literatuur blijkt dat dit zorgt voor een verhoogde betrokkenheid.

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs | Innovaties in onderwijs

Wat als … Scrum de nieuwe trend van samenwerken wordt? Dan zouden de leerlingen continu bezig zijn en plezier beleven aan het samenwerken. De effecten van deze methodiek zien er dan ook veelbelovend uit. In het secundair onderwijs in Nederland gebruiken al enkele leerkrachten deze methodiek. Ze zijn alvast lovend over deze manier van werken. In Nederland groeit het aantal leerkrachten uit het lager onderwijs dat deze methodiek willen integreren in hun lespraktijk. In België is deze methodiek nog niet bekend in het lager onderwijs. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze methodiek in het basisonderwijs te onderzoeken.

Het effect van scrum

Wij willen specifiek nagaan of Scrum de betrokkenheid en motivatie van leerlingen in het lager onderwijs verhoogt. Om een antwoord te vinden op deze vraag moesten we eerst enkele deelvragen onderzoeken. ‘Met welke aspecten moeten leerkrachten rekening houden om goed te scrummen?’, ‘Welke aanpassingen moeten er gebeuren aan een klassiek thema binnen wereldoriëntatie om het al scrummend te kunnen geven?’, ‘Welke gedragingen kan je bij de leerlingen waarnemen die erop wijzen dat de betrokkenheid groter of kleiner is?’, ‘Welke elementen uit de methodiek Scrum kunnen bijdragen tot een verhoogde motivatie van de leerlingen?’, ‘In welke mate ervaren de leerkrachten een verhogend effect op de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen en zijn ze gemotiveerd om de methodiek Scrum zelf toe te passen in hun klaspraktijk?’.

Scrum in het lager onderwijs?

In Nederland zijn er verschillende middelbare scholen en enkele scholen voor basisonderwijs aan het werken met Scrum. Dit is een planningsmethodiek waarin je steeds deelproducten aflevert met je team. Het doel van deze methodiek is om het deelproduct telkens te verbeteren tot een eindproduct met een zo hoog mogelijke waarde. Wij willen met dit onderzoek bereiken dat Scrum meer wordt ingezet in het lager onderwijs in België aangezien ze hier nog niet bezig zijn met scrummen.

Met dit onderzoek wilden wij de effecten van Scrum op de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen in het zesde leerjaar nagaan tijdens de lessen wereldoriëntatie. Uit de literatuur hebben we het vermoeden dat Scrum de motivatie en betrokkenheid zou verhogen. Daarom willen wij dit onderzoek in de praktijk verwezenlijken. Wij hebben het thema Europa uitgewerkt voor Vrije Basisschool ‘De Parel’ in Lichtaart. Het bestaande materiaal dat wij van de mentoren hadden ontvangen, hebben wij omgevormd tot Scrumsessies. Hierbij was het belangrijk dat de opdrachten een kleine omvang hadden en dat de leerlingen deze zelfstandig konden uitvoeren.

Scrummend aan de slag

De Scrumsessies hebben wij als volgt ingedeeld: 

  • Sessie 0: Hier wordt Scrum uitgelegd aan de leerlingen. Ze gaan aan de hand van enkele oefeningen leren hoe zij het Scrumbord correct gebruiken. Deze oefeningen zijn in de vorm van enkele bewegingsopdrachten.
  • Sessie 1: Het thema Europa wordt inhoudelijk uitgewerkt. Elke groep krijgt opdrachten die zij moeten uitvoeren om expert te worden in dat specifieke deelthema.
  • Sessie 2: De leerlingen zetten de informatie uit sessie 1 om in een presentatie en evaluatie. Het is de bedoeling dat elke groep de inhoud van hun deelthema verduidelijkt aan de andere leerlingen. Na de presentatie gaat elke groep nagaan of de leerlingen de inhoud begrijpen en of ze hebben opgelet. Dit doen ze aan de hand van een quiz of een kleine test.
  • Sessie 3: Elke groep presenteert de essentie van hun deelthema. Nadien gaan de andere leerlingen van de klas een evaluatie krijgen waarin de belangrijkste info bevraagd wordt.

Nadat we het materiaal hadden uitgewerkt, zijn we op zoek gegaan naar een manier om een antwoord te vinden op onze onderzoeksvraag. Dit hebben we gedaan aan de

hand van observaties en vragenlijsten die we afnamen bij de leerlingen en de leerkrachten. Uit ons onderzoek en bevragingen kunnen we concluderen dat de betrokkenheid bij de leerlingen verhoogt wanneer ze werken met Scrum. De leerlingen en leerkrachten geven aan dat Scrum overzicht biedt tijdens het groepswerk.

Projectgroep & partners

Studenten

Laura De Ceuster, Lotte Michiels, Laura Ost, Kobe Vissers en Zoë Wijnants

Lerarenopleiders

Kris Appeltans

Partnerschool

Basisschool De Parel, Lichtaart

Meer weten?

Kris Appeltans
Docent Muzische vorming
T 0474 23 37 42

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T +3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Basisschool De Parel, Lichtaart

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken? Laat je gegevens achter.