Dit lessenpakket is uitgewerkt d.m.v. drie modules. De eerste module gaat over de eerste koningen van Frankrijk in de middeleeuwen en de Honderdjarige oorlog. De tweede module gaat over de Bourgondiërs en de laatste module gaat over de Vlaamse Primitieven. Er kan gedifferentieerd worden binnen dit lessenpakket. De differentiatie staat bondig uitgeschreven in de handleiding. De werkbundel kan worden ingevuld a.d.h.v. het materiaal op de Weebly.

Doelstellingen

Leerplandoelen VVKSO

 • 6. De vaardigheid inhouden te leren onderzoeken vanuit een relevante probleemstelling.
 • 7. De vaardigheid probleemoplossend te redeneren.
 • 10. De leerlingen formuleren een beargumenteerde ‘historische’ redenering, dat betekent het selecteren en ordenen van historische gegevens met het oog op analyse, toetsing van een hypothese, het leggen van verbanden, het formuleren van conclusie of waardeoordeel.
 • 13. De leerlingen kunnen het maatschappelijke gedrag uit het verleden interpreteren vanuit de toenmalige, historische context; de leerlingen kunnen minimaal voorbeelden geven van norm-conformerend en normafwijkend gedrag.

Leerplandoelen GO!

 • 30. De leerlingen kunnen minstens 1 probleemstelling per bestudeerde leerinhoud van de westerse samenlevingen tussen 1250 en 1500 uitwerken.
 • 31. De leerlingen kunnen door de leraar aangereikte of zelf gevonden informatie over de westerse samenlevingen tussen 1250 en 1500 aan de hand van vragen of een afgebakende opdracht kritisch analyseren, hoofd- en bijzaken erin van elkaar onderscheiden en er de nodige gegevens uit halen om een probleemstelling te beantwoorden.
 • 33. De leerlingen kunnen begrippen die gerelateerd zijn aan de westerse samenlevingen tussen 1250 en 1500 binnen hun specifieke context verklaren en, waar mogelijk, in andere contexten toepassen. 

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen de begrippen: erfopvolging, centraliseren, graafschap, hertogdom, huwelijkspolitiek, rekenkamer, Staten-Generaal, Grote Raad en Vlaamse Primitieven uitleggen. (kennis)
 • De leerlingen kunnen historische bronnen analyseren a.d.h.v. vooropgestelde vragen. (inzicht en vaardigheid)
 • De leerlingen kunnen brainstormen over de Honderdjarige oorlog. (kennis en vaardigheid)
 • De leerlingen kunnen a.d.h.v. probleemstellingen zelfstandig de modules 1,2 en 3 maken. (inzicht en vaardigheid)
 • De leerlingen kunnen informatie afleiden uit diverse materialen (teksten, afbeeldingen, filmpjes, historische kaarten…). (inzicht en vaardigheid)
 • De leerlingen kunnen de probleemstellingen van de drie modules beantwoorden na het maken van alles opdrachten. (kennis en inzicht)
 • De leerlingen kunnen plaatsen aanduiden/inkleuren op een geografische kaart.(inzicht en vaardigheid)
 • De leerlingen kunnen een kruiswoordraadsel maken over de module Bourgondische hertogen. (kennis en inzicht)
 • De leerlingen kunnen een memory maken over de Vlaamse Primitieven. (kennis en inzicht)
 • De leerlingen kunnen betekenissen geven van kleuren (rood, blauw, geel en groen) en de ingrediënten die men in de middeleeuwen gebruikten om deze kleuren te maken. (kennis en inzicht)
 • De leerlingen kunnen een creatieve opdracht over het verdwenen paneel van het Lam Gods uitwerken m.b.v. de vooropgestelde criteria. (inzicht en vaardigheid)

Lesmateriaal

Links

Via deze link kom je terecht op de Weebly.

Gemaakt door Jari Loockx en Jolien Rens

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be