Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs

Uit de onderwijsspiegel van 2017 blijkt dat slechts één op vijf leerkrachten differentieert tijdens de lessen Frans. Dit staat in contrast met de diverse samenstelling van de klassen in het lager onderwijs. Om hier een antwoord op te bieden onderzochten we dit fenomeen in de literatuur. Aan de hand daarvan ontwierpen we een website. Op die website worden allerlei online oefeningen gegroepeerd om Frans op 3 niveaus aan te bieden aan de leerlingen in uw klas. Later werd onderzocht of het gebruik van deze materialen ook effectief zorgt voor een verhoging van de spreekdurf en de motivatie van de leerlingen en of de leerkrachten zich nu competenter voelen bij het differentiëren met ICT in het vak Frans.

Volgende onderzoeksvraag werd als leidraad gebruikt voor het onderzoek: Wij onderzoeken bestaande ICT-materialen voor het vak Frans, omdat we het huidige aanbod in kaart willen brengen en het gericht willen aanvullen, teneinde hiermee een differentiatie op maat van elke leerling mogelijk te maken, zodat de leerkrachten hiermee beter kunnen inspelen op de behoeften van elke leerling voor het vak Frans. 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, gingen we in de literatuur op zoek naar:

  • manieren om de motivatie en spreekdurf bij leerlingen te verhogen;
  • criteria voor het opstellen van een goede online tool;
  • voordelen van ICT in de klaspraktijk;
  • bestaande tools om Frans op een gedifferentieerde manier aan te bieden;
  • en het belang van differentiatie bij het leren van Frans. 

Oefeningen en differentiatie

Aan de hand van deze inzichten hebben we een website ontworpen. Frans, differentiatie en ICT vormen hier de drie belangrijkste pijlers.Op die website worden oefeningen aangeboden voor de thema’s ‘En route’ en ‘Chez le médecin’. Hierbij worden oefeningen aangeboden voor de onderdelen: woordenschat, grammatica, luisteren, spreken en zelfs mondelinge interactie. Voor ieder onderdeel vindt u op deze website oefeningen op 3 niveaus terug. Daarna werd contact opgenomen met de partnerscholen. Er werd bij de leerlingen en de leerkrachten een nulmeting gedaan om de beginsituatie te achterhalen. Bij de leerlingen werd gefocust op de motivatie om aan de slag te gaan met Frans, de spreekdurf bij het spreken van Frans en de frequentie waarmee online oefeningen worden gebruikt om Frans in te oefenen. Bij de leerkrachten legden we de nadruk op het gevoel van competentie bij het geven van gedifferentieerde lessen Frans. Daarna gaven we in beide scholen lessen aan de hand van de oefeningen op de website. Ook ontwierpen we voor de tools op deze website een handleiding die de leerkrachten ten alle tijden kunnen raadplegen. Aan de hand van deze handleiding demonstreerden we de leerkrachten hoe zij hiermee aan de slag kunnen gaan. 

Tot slot namen we dezelfde enquêtes als die van de nulmeting opnieuw af. Dit om te achterhalen of na het uitvoeren van de lessen en het geven van de demonstratie er evolutie zichtbaar was in de cijfers. Hieruit bleek dat bij de leerlingen zowel de motivatie als de spreekdurf is gestegen na het geven van de lessen. De leerkrachten geven aan dat ze meer mogelijkheden zien om te differentiëren met ICT en zeggen meer op de hoogte te zijn van de ICT-tools. 

Projectgroep & partners

Studenten

Pauline Engelen, Kaat Eysermans, Charlotte Keuppens, Jana Leenaerts & Marie Stoops

Lerarenopleiders

Kris Appeltans

Partnerschool

Sint-Franciscusschool in Turnhout & De Parel in Lichtaart

Projectwebsite

Interesse in dit project? Bezoek de projectwebsite voor meer informatie én oefeningen!

Meer weten?

Kris Appeltans
Lerarenopleider
T +3214740234
E kris.appeltans@thomasmore.be

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T +3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Projectwebsite ICT differentiatie Frans

Basisschool Sint-Franciscus

Basisschool De Parel

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.